Management

Sr. Name Designation
01 Sh. Suresh Tayal Chairman
02 Sh. Rakesh Tayal Manager
03 Ms. Rekha Bajaj Principal
04 Ms. Bobby Singh Vice Principal
05 Smt. Manjit Kaur Teacher Representative
06 Mr. Upvasika Raheja Teacher Representative
07 Sh. Dinesh Arora Parent Representative
08 Sh. Sneha Goyal Parent Representative
09 Smt. Ekta Setia Member Female Represetative
10 Smt. Sunita Vashishth Principal
11 Mr. V K Solanki Principal
12 Sh. Neeraj Sanadhya Gm, O&M
13 Dr. Aditya Swaroop Member
14 Sh. Dinesh Jindal Educationist
15 Smt. Rajni Jauhari Principal
16 Smt. Ritu Dilbagi Principal
17 Mr. Abhijit Ghosh DGM(HR)
18 Ms. Anita Tayal Educationist
virtual Tour PSAT Exam